Obchodní podmínky

Veškeré publikování nemovitostí je ZDARMA. Na portálu RBreality mohou prozatím prezentovat své nemovitosti realitní kanceláře a soukromé osoby. Všechny nabídky jsou publikovány pomocí automatických importů přímo ze systémů RK.

Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky pro využívání služeb portálu RBreality.cz

(dále jen "Podmínky")

Úvodní ustanovení

 • Společnost OUT2IN s.r.o., se sídlem Pardubice, Smilova 703, okres Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 27489817, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Kralové, oddíl C, vložka 22089 (dále jen „Poskytovatel“), je poskytovatel služeb internetového portálu RBreality.cz (dále jen „Portál“), dostupného na internetové adrese http://www.rbreality.cz.
 • Poskytovatel je oprávněn poskytovat služby v oblasti elektronické inzerce, sloužící pro inzerci nabídek registrovaných uživatelů v oblasti nemovitostí a s nimi spojených služeb (dále jen „Služba“).
 • Objednatel (dále jen „Objednatel“) je fyzická či právnická osoba, která využívá služeb Portálu.

Rozsah a obsah předmětu plnění

 • Služba je Objednateli přístupna na základě dokončení registračního procesu. Registrace na Portálu probíhá online formou. Dokončením registračního procesu Objednatel přijímá výslovně a bez výhrad tyto všeobecné smluvní podmínky pro vkládání inzerce do databáze serveru RBreality.cz. Dokončením registračního procesu vzniká smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Tento vztah vzniká i pokud registraci Objednatele provede Poskytovatel a Objednatel začně využívat Službu.
 • Objednatel je oprávněn svou registraci zrušit kdykoli a to i bez udání důvodu.
 • Objednatel si při registraci zvolí uživatelské jméno (email Objednatele) a jedinečné heslo. Objednatel se zavazuje, že tyto údaje nebude sdělovat třetím osobám a je si vědom odpovědnosti, která mu porušením této povinnosti vznikne. v případě, že Objednatel ztratí či jinak přijde o přístupové informace, je povinen o tomto informovat Poskytovatele, který vystaví nové přihlašovací údaje a staré zneplatní.
 • Inzerci na Portál vkládá Objednatel osobně, či prostřednictvím importu dat z databáze třetí osoby. Objednatel odpovídá za obsah dat vložených třetí osobou stejně, jako by vkládal data osobně. Takto vložená inzerce je pak veřejně přístupna na Portálu.
 • Objednatel na Portál vkládá data na vlastní účet a odpovědnost. Objednatel nese odpovědnost za obsah takto vkládaných inzerátů. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v datech, které vkládá Objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoli měnit obsah své nabídky, upravovat a jinak editovat popis nabízených nemovitostí.
 • Objednatel je oprávněn zveřejňovat pouze nabídky nemovitostí, které sám vlastní, nebo nabídky nemovitostí, které je oprávněn nabízet na základě plné moci, či smluvního vztahu s majitelem nabízených nemovitostí. Objednatel vložením inzerátu prohlašuje, že tyto podmínky splňuje.
 • Objednatel se zavazuje vkládat na Portál pouze taková data, která svým obsahem odpovídají právnímu řádu České republiky a normám Evropské unie. Poskytovatel ve smyslu ustanovení §3-5 zákona č. 480/2004 Sb. je odpovědný za obsah informací uložených Objednatelem pouze tehdy, mohl-li vzhledem k  předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o  protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout zveřejnit či smazat jakákoli Objednatelem vložená data, pokud se povaha těchto vložených dat příčí právnímu pořádku ČR či EU, nebo neodpovídají podmínkám tímto dokumentem stanovených.
 • Objednatel se zavazuje smazat svoji inzerci v případě, že inzerovaná nemovitost byla prodána a to nejpozději do 14 dní po té, kdy prodej objektivně nastal (byla podepsána kupní smlouva). Objednatel se zavazuje smazat svoji inzerci rovněž v případě, že dojde k závazné rezervaci koupě nemovitosti budoucím kupcem. Poskytovatel je oprávněn smazat inzerát v případě, že se prokazatelně dozvěděl, že vložený inzerát není aktuální. Nejméně 48 hodin před tím, než Poskytovatel smaže takovýto inzerát, vyzve Objednatele ke zjednání nápravy a odstranění neaktuálního inzerátu.
 • Součástí Služby, kterou Poskytovatel nabízí, není archivace vkládaných dat.

Pravidla inzerce

 • Objednatel vkládá inzeráty v českém jazyce, přičemž respektuje spisovná a gramatická pravidla zvoleného jazyka.
 • Množství vložených inzerátů není omezeno.
 • Je zakázáno do textu či jiných částí inzerátu uvádět URL odkazy, směrující do jiné domény než je doména Poskytovatele, vyjma odkazu na úvodní stránku webové prezentace Objednatele.
 • Objednatel se zavazuje vynaložit maximální úsilí při aktualizaci stavu inzerce rovněž s ohledem na odstavec 14.
 • Objednatel se zavazuje respektovat způsob vkládání informací o inzerovaných nemovitostech. Zejména pak vkládat data do míst k tomu určených, jako jsou místa pro popis nemovitosti, kontaktní informace aj.
 • Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce uvádět celé a pravdivé informace, nic nezamlčet. Objednatel prohlašuje, že jím uváděná cena je pravdivá a včetně DPH (např. u inzerce nájmů).
 • Poskytovatel je oprávněn obsah inzerátu změnit a upravit jej, či jej smazat v případě, že inzerát obsahuje více jak jeden vykřičník v řadě, tzv. smajlíky, HTML tagy, loga Objednatele umístěny do prostoru určeného pro fotografie inzerovaných nemovitostí, obchodní sdělení Objednatele, reklamu či informace o konkurenci, jakožto i neautorizované fotografie, které Objednatel zkopíroval od jiných uživatelů Služby. Poskytovatel je rovněž oprávněn smazat inzeráty, jejichž obsah se příčí dobrým mravům.
 • Poskytovatel nemá povinnost sdělit Objednateli způsob řazení inzerátů, které jsou uveřejněny na Portálu. Poskytovatel se zavazuje poskytnout všem Objednatelům stejný přístup při řazení inzerce v závislosti na typu Služby, kterou Objednatel zvolí.
 • Poskytovatel neodpovídá za funkčnost vkládání dat z úložišť Objednatele či třetích osob pověřených Objednatelem.
 • V komunikaci mezi Poskytovatelem, Objednatelem a veřejností se za centrálu považuje sídlo Objednatele a pobočka pak provozovna Objednatele. Objednatelem je každý jeden subjekt, který je identifikován číslem IČ, či rodným číslem. Vkládání inzerátů třetí osoby prostřednictvím registrace jiného subjektu je zakázáno. Registrovaný uživatel odpovídá Poskytovateli za škodu, která Poskytovateli tímto způsobem vznikne.
 • Poskytovatel služby poskytuje všem registrovaným uživatelům řádnou technickou podporu na info@RBreality.cz .

Platební podmínky

 • Poskytovatel vystavuje Objednateli fakturu za objednané Služby, které si koupí u Poskytovatele. Více stanoví Ceník vydaný Poskytovatelem, který je nedílnou součástí těchto podmínek.
 • Objednatel má také možnost si předplatit jím určenou částku, z které pak může čerpat Služby uvedené v  Ceníku. Objednatel to provede tak, že pošle písemnou objednávku  na email info@RBreality.cz s částkou, kterou si chce předplatit. Poskytovatel mu vystaví fakturu. Po uhrazení faktury objednatelem, je částka připsána Objednateli na jeho účet na Portálu. Z  tohoto účtu může nakupovat služby. 
 • Peníze připsané na účet na portálu je možné vyčerpat pouze za Služby.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen Služby a těchto všeobecných smluvních podmínek. Takto učiněnou změnu je Poskytovatel povinen sdělit Objednateli e-mailem nejpozději tři měsíce před tím, než změnu učiní. Objednatel je oprávněn v případě nesouhlasu s takto avizovanou změnou smluvní vztah vypovědět nejpozději do jednoho měsíce po provedení změny. Nevypoví-li Objednatel v uvedené lhůtě jednoho měsíce tuto smlouvu, platí, že změnu bez výhrad akceptoval.

Vady plnění Poskytovatele služby

 • V případě že Služba nebude Poskytovatelem poskytnuta dle obecně závazných předpisů a těchto podmínek je Objednatel oprávněn reklamovat takto provedenou službu a požadovat slevu z ceny. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně prostřednictvím poštovního přepravce a to nejpozději ve lhůtě 14 ti dnů ode dne kdy se o pochybení dověděl nebo dovědět mohl.
 • Provozovatel služby neodpovídá za vady svého plnění způsobené vyšší mocí.

Závěrečná ujednání

 • Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí českým právním řádem, a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Umísťování reklamních sdělení se řídí zvláštními obchodními podmínkami.
 • Jakékoliv zneužití obsahu Portálu Objednatelem, které se příčí těmto podmínkám, zakládá nárok Poskytovatele služby na náhradu škody, kterou tímto jednáním Objednatel způsobí. Objednatel není oprávněn zasahovat do zdrojového kódu a dat třetích osob uložených na Portál, stejně tak není oprávněn kopírovat obsah Portálu a tento dále zveřejnit a to jakoukoli formou.
 • Změní-li se identifikační údaje objednatele, které vložil do administrátorského rozhraní Portálu, popř. při registraci je povinen o tom neprodleně Poskytovatele služby informovat a to nejpozději do 5-ti pracovních dní formou opravy registračních údajů.
 • Veškeré písemnosti zasílané poštou strany považují za doručené desátým dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo uloženou písemnost nevyzvedla.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2014

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

ZpětÚvodní strana » Informace » Obchodní podmínky